Réserver
? nuits Book

Carte de l'hôtel

Plan de l'hotel

Nous contacter

Chunshengjiang Hotel Shanghai

Adresse: 386 Zhejiang Zhong Lu, NEAR NANJING Dong Lu
Téléphone: +86-21-63515710  FAX: +86-21-63516512
click and print it with you